ගාස්තු

සේවා ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් කෝටි 19ක පාඩුවක්

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සිය සේවා ගාස්තු කලට වේලාවට සංශෝධනය කිරීම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 19කට ආසන්න ආදායමක් පසුගිය...

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ ගාස්තු පහළට

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ අවම ගාස්තු රුපියල් 50,000 සිට 15,000 දක්වා අඩු කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පියවර ගෙන...

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා වන ගාස්තු ඇතුලු කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් වීසා ගාස්තු සංශෝධනයට

දෙසැම්බර් මස පළමු වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීම සඳහා වන ගාස්තු ඇතුලු කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් වීසා...