ගාස්තු

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන ගාස්තු 20%කින් ඉහළට

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන ගාස්තු 20%කින් ඉහළ දැමූ බව සමස්ත ලංකා අන්තර් දිස්ත්‍රික් පාසල් ළමයින් සඳහා වූ ප්‍රවාහන සේවා පෞද්ගලික සංගමය...

මත්තලට එන ගුවන් යානා සඳහා වසර දෙකක ගාස්තුවලින් නිදහස් සහන කාලයක්

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළට පැමිණෙන සියලු ගුවන් යානා සඳහා ගොඩ බැස්සවීමේ සහ නවතා තැබීමේ ගාස්තු වසර දෙකක කාලයක් සඳහා අය...