ගාස්තු

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා වන ගාස්තු ඇතුලු කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් වීසා ගාස්තු සංශෝධනයට

දෙසැම්බර් මස පළමු වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීම සඳහා වන ගාස්තු ඇතුලු කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් වීසා...

2020 සිට 2022 දක්වා කාලය තුළ සංශෝධනය නොකළ ගාස්තු සහ අයකිරීම් 20%කින් ඉහළට

2020 සිට 2022 දක්වා වසර තුනක කාලය තුළ සංශෝධනය නොකළ ගාස්තු සහ අයකිරීම් 20%කින් ඉහළ නංවන බව 2023 අයවැය ඉදිරිපත්...

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනයට

සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරිම සදහා වන ගාස්තුව රුපියල් 4600ක් ලෙසත්, සීමා සහිත පොදු සමාගමක් ලියාපදිංචිය සදහා සංශෝධිත ගාස්තුව...