කමිටුවක්

අධිකරණවල සහ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සත් පුද්ගල කමිටුවක්

අධිකරණවල සහ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ යළි සලකා බලා පරිපාලනමය ගැටළු ඇති නොවන ආකාරයට සංශෝදන...

බුද්ධ චරිතය, ත්‍රිපිටකය සහ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පිළිබඳ දුර්මත පතුරවන්නන් ගැන සෙවීමට කමිටුවක්

බුද්ධ චරිතය, ත්‍රිපිටකය සහ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පිළිබඳ වැරදි අර්ථකතන දෙමින් දුර්මත පතුරවන අය ගැන සොයා බලා ගත යුතු පියවර රජයට...