කමිටුවක්

ඉන්දියාවේ සිටින සරණාගතයින් නැවත ගෙන්වා ගැනීම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා නව කමිටුවක්

යුද්ධය හේතුවෙන් සරණාගතයින් ලෙස ඉන්දියාවට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා...

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ අභියාචනා සඳහා කමිටුවක්

ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක හෝ සම්මේලනයක යම් තීරණයකින් හෝ ක්‍රියාවකින් අතෘප්තියට පත්වන අවස්ථාවල දී අභියාචනා කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා....