අනුර දිසානායක

අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මුහුණදී සිටින ඛේදවාචක හතර, අනුර මූනටම කියයි

ඩලස් අලහප්පෙරුම විදුලි බල අමාත්‍යවරයා ඛේදවාචක හතරකට මුහුණදී සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. ඔහු මේ බව...