ව්‍යාපාරික

උපාධිධාරීන් 50,000 ක් හා අඩු ආදායම්ලාභින් 100,000 කට රැකියා කඩිනමින්…

මහ මැතිවරණය හේතුවෙන් නතර කෙරුණු, උපාධිධාරීන් හා අඩුආදායම්ලාභින්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහනෙහි පත්වීම් ප්‍රදානය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ...

අමානා බැංකුවෙන් වසර 10 ක් දක්වා ආපසු ගෙවීමේ පදනම මත රුපියල් මිලියන 3 ක් දක්වා මූල්‍ය පහසුකම්

රජයේ ගුරුවරුන් සහ කථිකාචාර්යවරුන් විසින් ප්‍රජාවට කරන ලද සේවය අගයමින් අමානා බැංකුව විසින් සපයනු ලබන අරමුදල රුපියල් මිලියන 3 ක්...

විදෙස් ශ්‍රමික මුදල් නැතිව ලංකාව අමාරුවේ, කොවිඞ්-19 යට පෙර සිට ආර්ථික අනතුරේ : මූඩීස්

ගෝලීය වශයෙන් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් තම රටවලට යවන මුදල් ප්‍රමාණය ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 110ක දැවැන්ත කඩාවැටීමකට 2020 දී මුහුණදෙනු ඇති බවත්,...