ව්‍යාපාරික

ඉතිහාසයේ වී මිලදීගැනීමක් වෙනුවෙන් වැඩිම මුදල මිලියන 23,000ක් මෙම වසරේ වෙන් කරයි

2021 වසර සඳහා වී මිල දී ගැනීමට රජය විසින් මිලියන විසිතුන්දහසක් වියදම් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා...

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ මතය සහ අග්‍රාමාත්‍යගේ මතය

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සම්බන්ධයෙන් 2003 වසරේදී ඇති කර ගත් ගිවිසුම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බව කොළඹ පිහිටි ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්...