මාලි හමුදා රජය සහ රුසියාව අතර සමග ගිවිසුමක්

මාලි හමුදා රජය - රුසියාව අතර සමග ගිවිසුමක්

මාලි හමුදා රජය - රුසියාව අතර සමග ගිවිසුමක්

මාලි හමුදා රජය රුසියාව සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

එයට මාලි අගනුවර වන බමාකෝ හි රන් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතියක් ඇතුළත් වන බව ද සඳහන් වේ. වාර්ෂිකව රත්‍රන් ටොන් 200ක් සැකසීම සඳහා පිරිපහදුව ඉදිකිරීම මෙම ගනුදෙනුවට ඇතුළත් වනු ඇත.

එය වසර හතරක් සඳහා වලංගු වන අතර ඉදිකිරීම් සඳහා කාල නියමයන් සඳහන් නොකරන බවට විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

රටේ පතල් අමාත්‍යාංශයට අනුව රත්‍රන් යනු මාලි හි ප්‍රමුඛතම අපනයන නිෂ්පාදනය වන අතර ආර්ථික වර්ධනයට එහි විශාලතම දායකත්වය සපයන්නාද වේ.

මුදල් අමාත්‍ය Alousséni Sanou පවසන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් රටේ සියලුම රත්‍රන් නිෂ්පාදනය පාලනය කිරීමට සහ සියලු බදු සහ තීරුබදු නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාලි රජයට ඉඩ සලසනු ඇති බවයි.

2021 හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් සහ වසරකට පසුව ප්‍රංශ හමුදා රටින් ඉවත් වීමෙන් පසු මෑත වසරවලදී මාලි රුසියාව සමග සබඳතා ශක්තිමත් කරගෙන ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *