2024 පළමු වසරට ළමුන් ගැනීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි

පළමු වසරට ළමුන් ගැනීම

පළමු වසරට ළමුන් ගැනීම

රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ චක්‍රලේඛය (13) නිකුත් කර තිබේ.

අයදුම් පත මෙතැනින්:

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *