තේ සඳහා අය කරනු ලබන සෙස් බද්ද ඉහළට

තේ දළු මිල පහළට

තේ දළු මිල පහළට

තේ අපනයනයේදී අය කරනු ලබන එකතු කළ අගය මත පනවන බද්ද හෙවත් සෙස් බද්ද තේ කිලෝ 100කට රුපියල් 400ක් ලෙස සඳහන් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ 1975 අංක 14 දරණ ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩල පනතින් විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *