ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීමට ඉන්දියාවෙන් සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීමට ඉන්දියාවෙන් සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීමට ඉන්දියාවෙන් සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ණය නැවත ගෙවීම සඳහා ලබාදී ඇති කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඉන්දියාව තීරණය කර ඇත.

සීමාසහිත ඉන්දීය අපනයන ණය ඇපකර සංස්ථාවේ (Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) Ltd’s) සභාපති එම්. සෙන්දිල්නාදන් මහතා පවසන්නේ ඒ අනුව එම ණය ගෙවීම සඳහා වසර 12ක පමණ කාලයක් ලබාදීමට නියමිත බවය.

මෙම වසර මුලදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ එහි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට ඩොලර් බිලියන 3ක ණය වැඩසටහනක් අනුමත කළේය.

ඉන්දියාව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියනයක ණය මාර්ගයක් වසරකින් ගෙවීම දීර්ඝ කර ඇත.

එසේම පසුගිය වසරේ මුල් භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ දී ඉන්දියාව විසින් ලබා දුන් ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාරයේ කොටසක් වන ණය වාරිකය මාර්තු මාසයේදී අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *