මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා – මනූෂ; මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා – සරත් වීරසේකර

මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා - මනූෂ; මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා - සරත් වීරසේකර

මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා - මනූෂ; මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා - සරත් වීරසේකර

මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා – මනූෂ නානායක්කාර
එළියට ගිහිල්ලා කියන්න මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා – සරත් වීරසේකර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *