100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ආනයනික ඖෂධ වර්ග 10 කට තහංචි!

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් ,මෙරටට ඖෂධ ආනයනය කරනු ලබන සමාගම් 05 ක් විසින් මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන ඖෂධ වර්ග 10 ක් ගෙන්වීම අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ එම සමාගම් විසින් ඖෂධ අලෙවි කිරීමේදී අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති මිල නියාමනයන් උල්ලංඝණය කිරීම හේතුවෙනි.

 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *