ලෝක බැංකුව ලංකාව පහළට ඇද දමයි!

කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාදෙන ආධාර මාස 18ක් දක්වා දීර්ඝ කරයි

කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාදෙන ආධාර මාස 18ක් දක්වා දීර්ඝ කරයි

ලෝක බැංකු වර්ගීකරණයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් ලෙසට කාණ්ඩ ගත කර තිබේ.

ලෝක බැංකුවේ මෙම වර්ගීකරණය සෑම වර්ෂයක ම ජූලි 01 දින යාවත්කාලීන වේ. ලොව විවිධ රටවල දළ දේශීය ඒක පුද්ගල ආදායම් අනුව කාණ්ඩ 4ක් යටතේ ලෝක බැංකු විසින් මෙම වර්ගීකරණය සිදු කරනු ලබයි. එනම් පහළ ආදායම්, පහළ මැදි ආදායම්, ඉහළ මැදි ආදායම්, සහ ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් වශයෙනි. ඒ අනුව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් කාණ්ඩයේ පසුවිය.

මේ අනුව, ලෝක බැංකු පවසන පරිදි ඇල්ජීරියාව, ශ්‍රී ලංකාව හා සුඩානය වර්ගීකරණයට අනුව පෙර සිටි මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටමට වැටුණු රටවල් වේ.

ඉකුත් වසරේදී ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4060ක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වසර වන විට දළ ජාතික ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4020ක් දක්වා පහළ බැස තිබේ.

ලෝක බැංකු ක්‍රමවේදයට අනුව,

  • ඩොලර් ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 1,036 ට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන රටවල්, පහළ ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසත්,
  • ඩොලර් 1,036 – 4,045 අතර රටවල් පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසත් වර්ගීකරණය කර තිබේ.
  • මෙහිදී ඉහළ මැදි ආදායම් ලාභී රටවල් ලෙසින් සලකා ඇත්තේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4,046 – 12,535 අතර රටවල් ය.
  • ඩොලර් 12,535 ට වඩා වැඩි ඒක පුද්ගල ආදායමක් ඇති රටවල් ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසින් සැලකේ.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය වර්ෂයේදී මෙම වර්ගීකරණය සිදු කිරීමේදී ඉහළ මැදි ආදායම් කාණ්ඩය ලෙස සලකා ඇත්තේ ඩොලර් 3,996 – 12,375 ඒක පුද්ගල ආදායම් කාණ්ඩයයි. මේ අනුව වර්ගීකරණය සඳහා යොදා ගනු ලබන පරාසය පුළුල් වීම ද ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණියෙන් පහළ වැටීමට බලපා තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *