නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයට බාධා වන ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා අවස්ථාවක්…

රාජගිරිය මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටුවා ඇති ‘ මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ‘ වෙත නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට බාධා වන ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා අවස්ථාවක්.

පහත සඳහන් කර ඇති දුරකථන අංක, ෆැක්ස් අංක, වයිබර්, වට්ස්ඇප්, විද්‍යුත් තැපෑල සහ ෆේස්බුක් හරහා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිලි කිරීමට මහජනයාට අවස්ථාවක් ලබා දී ඇත.

දුරකථන අංක:
– 011 2886179
– 011 2886421
– 011 2886117

ෆැක්ස් අංක
– 011 2886551
– 011 2886552

Viber/whatsapp – 071 9160000

විද්‍යුත් තැපෑල – [email protected]

ෆේස්බුක්
– Election Commission of Sri Lanka
– Tell commission – Election Commission of Sri Lanka.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *