ළමා අපයෝජන

ඉකුත් වසර 10තුළ ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක්

ඉකුත් වසර 10ක කාලය තුළ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක් ලැබී ඇතැයි එම අධිකාරිය...

ළමා අපයෝජන වලට එරෙහිව තීරණ රැසක් – ළමා අධිකරණ 18ක්, නීති හදන්න කමිටු 5ක්

රට පුරා පළාත් නමය තුළම ළමා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ 09ක් සහ ළමා මහාධිකරණ 09ක් පිහිටුවීමට පියවර ගෙන තිබේ. ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ...