සානක්යන්

අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන්ට අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි – සානක්යන්

අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...

(Video) භාෂා තුනෙන්ම ප්‍රථම කතාව පවත්වා පාර්ලිමේන්තුව දෙදරපු සානක්යන්..

"එක රටක් එක නීතියක් නම්, සිංහල අම්මා කෙනෙකුටත් දෙමළ අම්මා කෙනෙකුටත් ඒ අම්මාගේ පුතාට මොකද උනේ, තමන්ගේ දුවට මොකද උනේ,...