සමරු කාසිය

75වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක් සහ සමරු කාසියක් නිකුත්කරයි

75 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ සමරු මුද්දරය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව...