සංචිතය

ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේ සහ ඇෆ්ගනිස්තාන තරගාවලිය සදහා මුලික සංචිතයක් නම් කරයි

ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේ සහ ඇෆ්ගනිස්තාන තරගාවලිය සදහා 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මුලික සංචිතයක් නම්කර තිබෙනවා. සිම්බාබ්වේ හි පැවැත්වෙන...