විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව ධනාත්මක හරයාත්මක කතාවක්; කතාවේ කරුණු ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි – විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිවරයා විසින් (03) සිදු කරන ලද කතාව මහපොළොවේ යථාර්ථයත් වේ යැයි සිතන බවත් සර්ව පාක්ෂික රජයක් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු හරහා...

දෙදෙනකු වෙනුවට දෙකෝටියක් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක අංශ කැපවිය යුතුයි – විපක්ෂ නායක

දෙදෙනකු ආරක්ෂා කරනවා වෙනුවට දෙකෝටියක් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක අංශ කැපවිය යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කොළඹ දී...

බුද්ධිගලන ඛේදවාචකයට ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටිනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස

අද වන විට ජීවත්වීමේ අයිතිය පවා ජනතාවට අහිමි වී ඇති බවත්, අතිවිශාල පිරිසක් රට හැර යමින් සිටින බවත් විපක්ෂ නායක...