විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

මාස හයක කාලයක් සඳහා පෙට්‍රල් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානයක්

පෙට්‍රල් 92 unl නැව් තොග පහක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් වූ දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. 2024-7-15...

බිල් කලට වේලාවට නොගෙවීමෙන් 1,308,871 දෙනකුගේ විදුලිය විසන්ධි කරලා

විදුලිය නිසි වේලාවට නොගෙවීම හේතුවෙන් 2022 සිට 2024 දක්වා රතු බිල් තුන් කෝටියකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇතැයි විදුලි බල...