විජයදාස රාජපක්ෂ

2022දී පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු මත්ද්‍රව්‍ය සැක සාම්පලවලින් 7%ක විස මත්ද්‍රව්‍ය බිඳක් හෝ ගෑවී නෑ

දිවයිනේ පොලිසිවලින් 2022 වර්ෂයේදී පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු මත්ද්‍රව්‍ය සැක සාම්පල 16,479කින් 1034ක (සියයට 7ක) විස මත්ද්‍රව්‍ය බිඳක් හෝ ගෑවී...

කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමට ප්‍රධානතම හේතුව වරාය නගර පනත – විජයදාස රාජපක්ෂ

කොළඹ වරාය නගර පනත සම්මත කර ගැනීමට පමා වේ යන අරමුණෙන් රජය අළුත් අවුරුදු උත්සව සමයේ කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය පාලනය...

You may have missed