වර්ධනය

මහ බැංකුවේ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 5 පනී; 9.6%ක වර්ධනයක්

නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2024 අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන විට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5,438ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව...

ශ්‍රී ලංකාවේ නීත්‍යනුකූල මත්පැන් භාවිතය 50% කින්, හොර මත්පැන් 300% කින් ඉහලට

ශ්‍රී ලංකාවේ නීත්‍යනුකූල මත්පැන් භාවිතය වර්ග 50% කින් වර්ධනය වන විට ඊට සාපේක්ෂව නීතිවිරෝධී හොර මත් වතුර භාවිතය 300%න් වර්ධනය...