මුතුරාජවෙල

LNG විදුලිබලාගාරයක් ඉදිකිරීමට මුතුරාජවෙල අක්කර 10ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට

මුතුරාජවෙල පිහිටි යුගදනවි බලාගාරයට යාබද අක්කර 10ක ඉඩම් කොටසක් මෙගාවොට් 300ක එල්.එන්.ජී බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදීමට අමාත්‍ය...

ගෝල්ෆ් ක්‍රීඩා පිටි සදහා අයෝජකයින්ට අවස්ථාව සලසන මුතුරාජවෙල ගැසට් බල රහිත කරන්නැයි පෙත්සමක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මුතුරාජවෙල ⁣තෙත්බිම පරිසර සංවේදී කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ යටි අරමුණ...

මුතුරාජවෙල අවුල විසඳීමට මැති ඇමතිවරුන් 08 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක්

කතාබහකට ලක්වී ඇති මුතුරාජවෙල රක්ෂිතයට අදාළ ඉඩම් ගැසට් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුවූ ගැටළුව විසඳීමට මැති ඇමතිවරුන් 08 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක්...