මහජන බැංකුව

මහජන බැංකුවෙන් සියලුම ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට වැදගත් දැනුම්දීමක්

මහජන බැංකුව විසින් සිය ගණුදෙනුකාරභවතුන් වෙත විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ. ඒ මෙම උත්සව සමයේ ඔබට ලැබී ඇති හෝ ලැබීමට නියමිත...

දඩ මුදල් හා අනෙකුත් ගෙවිම් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම හරහා ගෙවීමේ පහසුව මහජනතාවට

මහජන බැංකුව විසින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා අති නවීන ගෙවීම් ලබා ගැනිමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙයි....

කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් තම බැංකුවෙන් ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට දැනුම් දී නැහැ – මහජන බැංකුව

තම බැංකුවේ පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් දැනුම් දී නැතැයි මහජන බැංකුව (17) නිවේදනය...