මහජන බැංකුව

කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් තම බැංකුවෙන් ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට දැනුම් දී නැහැ – මහජන බැංකුව

තම බැංකුවේ පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් දැනුම් දී නැතැයි මහජන බැංකුව (17) නිවේදනය...

ලඟදීම රුපියල ( 300.00ක් දක්වා) තවත් බාල්දු වෙන ලකුණු

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු කිහිපයක් එනම් මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව සහ සම්පත් බැංකුව යන බැංකු හතර...