මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිගේ හිඟ විදුලි බිල ලක්ෂ 21ක් – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතාට අයත් Trillium Property Managment and Service (Ltd) නමැති හෝටලයේ රුපියල්...

විදුලි මාෆියාවේ කෝටි ලක්ෂයක කොල්ලයට සූදානම්වන්නේ කවුද?

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් පසුගිය වසර 05 තුළ විදුලි මාෆියාව පාලනය කිරීමෙන් රුපියල් කෝටි ලක්ෂයක පමණ මුදලක් ඉතිරිකර දී තිබියදී...