මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

මාස තුනෙන් පුනර්ජනනීය විදුලියට ගෙවිය යුතු බිලියන 28 ගෙවිය යුතුයි – උපයෝගීතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයට

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මාස හයක කාලයක් සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 28ක මුදල ඉදිරි මාස තුනක කාලය තුළ...

10වනදා සිට 75%ක සාමාන්‍ය අගයකින් විදුලි බිල ඉහලට – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

75% ක සාමාන්‍ය අගයකින් (10) සිට විදුලි බිල වැඩිවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළා. ඒකක...