මල්වතු

අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන්ට අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි – සානක්යන්

අස්ගිරි මල්වතු මහානායක හිමිවරුන් මැදිහත් වී අම්පිටිය සුමනරත්න හිමියන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...