බොරතෙල් මිල

ලොව වටිනාම සමාගම බවට සෞදියේ ඇරැම්කෝ පත් වෙයි

ලෝකයේ විශාලතම බොරතෙල් අපනයනකරුවා වන සෞදි අරාබියේ ඇරැම්කෝ සමාගම (12) දිනයේදී ලොව වටිනාම සමාගම බවට පත් වූ බව වාර්තර්තා වෙයි....