පාරිභෝගිකයින්

වෙළද අමාත්‍යවරයා ව්‍යාපාරිකයන් සමග නීති විරෝධී එකගතාවක; සීනි පාලන මිල 88යි. අඩුකල සහන මිල 99යි

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි. වෙළද අමාත්‍යවරයා විසින් භාණ්ඩ 27ක මිල පාලනය සදහා...

ගැසට් එකේ මිලට හාල් ගන්න කරල කැපෙනකල් ඉන්න – බන්දුල ගුණවර්ධන

සහල් සඳහා උපරිම මිල ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදන යටතේ පාරිභෝගිකයින්ට සහල් මිලදී ගැනීමට හැකිවන්නේ ඉදිරි වී...