පාරිභෝගිකයින්

ලංකා රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය රසකැවිලි ද්‍රව්‍යවල මිල අඩු කිරීමට තීරණයක්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රසකැවිලි ද්‍රව්‍යවල මිල සියයට 10-13 කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි ලංකා රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය සදහන්...