පාරිභෝගිකයින්

ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කරයි

පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම (15) දහවල් 1සිට සීමා කිරීමට ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව යතුරුපදියකට නිකුත්...

අය කර ගැනීමට ඇති හිඟ ජල බිල්පත් ප්‍රමාණය රු. බිලියන 6ක්; නොගෙවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු 50ට දැනුම්දීමක්

රුපියල් බිලියන 6 කට අධික වටිනාකමින් යුතු හිඟ ජල බිල්පත් ප්‍රමාණයක් අය කර ගැනීමට ඇතැයි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය පවසයි. අමාත්‍ය...

පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලීමක්

පවතින විදුලි අර්බුදය හමුවේ රාත්‍රී ආහාරවේල සවස 06ට පෙර පිළියෙල කර ගන්නැයි විදුලි උදුන් භාවිතකර ආහාර පිළියෙල කරන විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන්...