පාරිභෝගිකයින්

ලංකා රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය රසකැවිලි ද්‍රව්‍යවල මිල අඩු කිරීමට තීරණයක්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රසකැවිලි ද්‍රව්‍යවල මිල සියයට 10-13 කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි ලංකා රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය සදහන්...

ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කරයි

පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම (15) දහවල් 1සිට සීමා කිරීමට ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව යතුරුපදියකට නිකුත්...

You may have missed