පළාත් පාලන ආයතන

ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයෙකු වැය කළ හැකි මුදල රුපියල් 15ක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේදී එක් ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයෙකු වැය කළ හැකි මුදල රුපියල් 15ක් බවට (24) තීරණය වුණා....

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන 18 – 21දක්වා

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන 18වනදා සිට 21වනදා දහවල් 12.00 දක්වා සිදුකරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. එහි කොමසාරිස්...

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය සදහා නාමයෝජනා කැඳවීමේ දැන්වීම් දෙසැම්බර් මස අවසන් සතියේ

පළාත් පාලන ආයතන සදහා ඡන්දය වීමසීමේ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දැන්වීම් දෙසැම්බර් මස අවසන් සතියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව...