පළාත් පාලන ආයතන

විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයතන යළි කැදවීමේ බලය පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට

විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයතන යළි කැදවීමේ බලය පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වෙත පවරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. පළාත්...

නාමයෝජනා භාරගෙන තිබෙන පළාත් පාලන ඡන්දයට සීමා නිර්ණය වාර්තාවෙන් බලපෑමක් නෑ

“දැනට නාම යෝජයා පත්‍ර භාර ගෙන ඇති පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මේ වන විට දෙවරක් කල් දමා ඇති අතර එම...