නැගෙනහිර පළාත

නැගෙනහිර පළාතේ සියලුම ඝාතකාගාර සහ මස් අලෙවිසැල් සතියකට වසා තබන ලෙස නියෝගයක්

මඩකලපුව, අක්කරෙයිපත්තුව සහ කල්මුණේ මහ නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි සියලුම මස් අලෙවිසැල් සහ මස් කඩ (කුකුළු මස් කඩ හැර)(දෙසැම්බර්...

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කල්කුඩා ප්‍රදේශ්යේදී ප්‍රථම සිංහල පාසල විවෘත කරයි

යුද්ධය නිමාවී වසර දහතුනකට පසුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කල්කුඩා ප්‍රදේශ්යේදී ප්‍රථම සිංහල පාසල විවෘත කිරීම නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත්ගෙ ප්‍රධානත්වයෙන්...

නැගෙනහිර පළාතේ දැනට භාවිත වන පාලම් පාරු 15වම ගැටලු සහිතයි – තාක්ෂණික කමිටු වාර්තාව

නැගෙනහිර පළාතේ දැනට භාවිත වන සියලු පාලම් පාරුවල යම් යම් ගැටලු පවතින බව නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් පාරු සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා...