නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කිරීමට යයි

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ගනිමින් කඩිනමින් ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය...

වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව අලුතින් සංචාරක ස්ථාන 24ක් හඳුනා ගනී

සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා මෙරට වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව අලුතින් සංචාරක ස්ථාන 24ක් හඳුනා ගත් බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය...

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වර්ග කිලෝමීටර 206ක භූමි ප්‍රමාණයක් බිමි බෝම්බවලින් නිදහස්

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වර්ග කිලෝමීටර 206 කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක පුද්ගල නාශක බිමි බෝම්බ ඉවත් කොට සිවිල් ජනතාව වෙනුවෙන්...