නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය

කොටුබැම්ම තෙත්බිම් උද්‍යානය මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත්ත වේ

කෝට්ටේ, කොටුබැම්ම තෙත්බිම් උද්‍යානය 2018 නොවැම්බර් මාසයේදී ලෝක බැංකු ආධාර මත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම තෙත්බිම් උයන ඉදිකර ඇත....

බත්තරමුල්ල දියත උයන සහ අග්ගොන සිට වැල්ලවත්ත දක්වා සූර්ය ශක්තියෙන් යන මගී බෝට්ටු සේවයක්

කොළඹ නගරයේ දෛනිකව ඇතිවන මහාමාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස බත්තරමුල්ල දියත උයන සහ අග්ගොන හීනටිකුඹුර සිට වැල්ලවත්ත දක්වා සූර්ය පැනල මගින්...

වතුකරයට online වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා උපදේශන සේවාවක්

වතුකර ජනතාව වෙනුවෙන් මාර්ගගත ක්‍රමවේදය යටතේ (online) වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා උපදේශන සේවාවක් සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව නාගරික...