නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පීඩාවට පත් පවුල්වලට නිවාස

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පීඩාවට පත් පවුල් 223ක් සඳහා නිවාස ඉදිකර භාර දී ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා...

වෙරළ සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පස් අවුරුදු සැලැස්මක් ප්‍රකාශයට

වෙරළ සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පස් අවුරුදු සැලැස්මක් (2024-2029) ප්‍රකාශයට පත් කෙළේය. බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපායේ පිහිටි අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී...

ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මෙතෙක් ගෙවීමට නොහැකි වූ කෝටි 199ක් ගෙවා දැමීමට සැලසුම්

කොවිඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මෙතෙක් ගෙවීමට නොහැකි වූ රුපියල් කෝටි 199ක මුදලක් (මිලියන 1989.75) මේ 31ට...