නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය

මුතුරාජවෙල මූදු වැලි අඩුවට දෙන්න ව්‍යාපෘතියක්

මෙම වසරේදී මුහුදු වැලි කියුබික් මීටර මිලියන දෙකක් ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පවසයි. සෝදා...

බැද්දගාන තෙත් බිම් උද්‍යානය සඳහා නව QR කේතයක්

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ඇති තෙත් බිම් උද්‍යාන නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය තීරණය කර...

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත බලාත්මක කරයි

කොවිඩ් සහ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වුවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත බලාත්මක කරන...