නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

ක්‍රිෂ් සහ ඩෙස්ටිනි ගොඩනැගිලි ද්විත්වය යළි රජයට පවරා ගැනීමට සූදානම් – නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමයේ මත භේදයට තුඩු දුන් ක්‍රිෂ් සහ ඩෙස්ටිනි ගොඩනැගිලි ද්විත්වය යළි රජයට පවරා ගැනීමට සූදානම් වන බව...

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කිරීමට යයි

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ගනිමින් කඩිනමින් ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය...

සතියේ එක් දිනක් පාපැදියෙන් සේවට වාර්තා කිරීමේ වැඩසටහනක්

ලෝක නගර දිනය නිමිත්තෙන් ඔක්තෝම්බර් 31වැනි සඳුදා සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතියේ එක් දිනක් පාපැදියෙන් සේවට වාර්තා කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය...