දෙමළ ජාතික සන්ධානය

එක්සත් ජාතීන්, අගමැතිව ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ආරාධනය කිරීම වැරදියි – සුමන්දිරන්, සෙල්වම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස තම කාර්යාලයට අගමැතිවරයා හට ආරාධනා කිරීම වැරදි ක්‍රියාවක් බව...

සිංහලයින් අතර අපිව ජාතිවාදීන් ලෙස පෙන්නනවා – චානක්‍යන් චෝදනා කරයි

මයිලත්තමඩු සහ මාදවනෛ යන පෙදෙස්වල ඇති තණ බිම් සම්බන්ධයෙන් නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය සමග අප කළ හමුවීම ගැන ආණ්ඩුකාරවරිය කර ඇති...

මෙවර පැවැත්වූයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් නොවේ – සම්බන්දන් දොස් නගයි

මෙවර පැවැත්වූ යේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් ලෙස තමා සලකන්නේ නැති බවත්,ජනතාවට මුදල් ආධාර හා මත්පැන් ලබා දී ආණ්ඩු පක්ෂය ආසන දිනා...