දියසෙන් කුමරු

(Video) නෙළුම් කුලුනට අලුතෙන් වැඩට එන ‘දියසෙන් කුමරු’ රොබෝව

ශ්‍රී ලාංකේය සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් කොළඹ නගරයේ ඉදි කරන ලද ‘නෙළුම් කුලුනේ’ රාජකාරි කටයුතු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ...