තුර්කිය

තුර්කියේ නිපදවුණු TURKOVAC එන්නත හදිසි භාවිතය සදහා අනුමැතිය

COVID-19 මර්දනය සඳහා තුර්කිය තුළදී නිපදවුණු Turkovac එන්නත හදිසි භාවිතය සදහා අනුමැතිය ලබා දීමට එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පසුගියදා පියවර ගෙන...

තුර්කිය සිය අලුත්ම සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව Turksat5B අභ්‍යාවකාශගත කරයි

තුර්කිය සිය අලුත්ම සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව වන Turksat5B චන්ද්‍රිකාව පසුගියදා සාර්ථක ලෙස කක්ෂගත කළ බව පවසයි. තුර්කියේ ප්‍රවාහන සහ යටිතල පහසුකම්...