තානාපති කාර්යාල

සෞදියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 128,000 කට තානාපති කාර්යාලයේ සේවකයන් 2 යි

සවුදි අරාබියේ රියාද් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරු සුභ සාධන අංශයේ නිලධාරින් ආපසු කැඳවීම නිසා එරට සේවයේ යෙදෙන ශ්‍රී...