ජනමත විමසුම

රටේ කටයුතු සිදුවන වන ආකාරය ගැන ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ පෙබරිවාරි මස ප්‍රතිපල අනුව රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ...

“වෙරිටේ රිසර්ච්” සිදුකරන‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ ඔක්තෝම්බර් මස තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කරයි

වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන “රට හිතන හැටි” දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුම් සමීක්ෂණයේ ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා වන තොරතුරු මේ වන විට නිකුත්...