ගාස්තු සංශෝධනය

රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

(18)වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. මෙම ගාස්තු සංශෝධනයට...

දුරකතන සහ ඉන්ටර්නෙට් ගාස්තු යළිත් ඉහළට; දුරකතන සමාගම් අවසරයකින් තොරව ගාස්තු වැඩි කර ඇතැයි TRC කියයි

(05) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දුරකතන සහ ඉන්ටර්නෙට් ගාස්තු සංශෝධනය කරන බවය විදුලි සංදේශ සමාගම් පවසයි. නව සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද...

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ දිනක පාඩුව කෝටි 21/2ක්; ගාස්තු සංශෝධනයක් නොකළ හොත් වාර්ෂික පාඩුව කෝටි 2000ක් වියහැකි

ඉන්ධන වියදම සිවුගුණකින් ඉහළ යෑම නිසා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ දෛනිකව පාඩුව රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී...