කොවිඩ් 19

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් ලංගම හා පුද්ගලික බස් රථ තුළ විවිධ ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම වහාම නැවැත්වීමට පියවර

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් ලංගම හා පුද්ගලික බස් රථ තුළ විවිධ ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරිම වහාම නැවැත්විමට පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රවාහන සේවා...

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනයන් වෙත ඉල්ලීමක් …

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්වලට ණය සහන ලබා දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යළිත් වරක් ජාත්‍යන්තර අරමුදල් සපයන ආයතනවලින් ඉල්ලා...