කොවිඩ් 19

කොවිඩ් සහ ඩෙංගු පාලනයට අමාත්‍ය කමිටුවක් සහ විද්වත් කමිටුවක් පත් කරයි

රට තුළ කොවිඩ් -19 සහ ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනයට අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍ය...

එළිමහන් ස්ථානවල මෙන්ම නිවාස හෝ ගොඩනැගිලි අභ්‍යන්තරයේත් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවේ

කොවිඩ් - 19 පැතිරීම වැළැක්වීම අනිවාර්ය කර තිබූ මුහුණු ආවරණ පැළඳීමේ නීතිය (10) සිට අනිවාර්ය නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ...

පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රාව වශයෙන්ද ෆයිසර්(Pfizer) ලබා ගැනීමට අවස්ථාව

ෆයිසර් එන්නනතට විශේෂ කැමැත්තක් දක්වන අයට එම එන්නත පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රාව වශයෙන්ද ලබා ගැනීමට අලුතින් අවස්ථාව සලසා දී ඇතැයි...