කැබිනට් අනුමැතිය

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාදත් පොදු නීතිය යටතට – කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසින්ගේ විවාහ සහ දික්කසාද පාලනය කෙරෙන පොදු නීතිය යටතේම මුස්ලිම් ප්‍රජාවට අයත් තැනැත්තන්ගේ ද විවාහ සහ දික්කසාද පාලනය...

මෝටර් රථවල අංක හතඩුවල පළාත් සංකේතය ඉවත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මෝටර් රථවල අංක හතඩුවල පළාත් සංකේතය ඉවත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා, දුම්රිය...