කැබිනට් අනුමැතිය

රජයේ සේවකයන්ගේ පඩ් ගෙවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් අලුත් තීරණය

රජයේ මුදල් ප්‍රවාහයේ සීමාවන්ට ගැළපෙන අයුරින් ජනවාරි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස කිහිපය සඳහා රජයේ වියදම් කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා,විධායක නොවන...

අතරමැඳි ශ්‍රේණිවලදී පාසල් මාරු කිරීමට අදාළ නව ක්‍රමවේදයක්

පාසල්වල 02වන ශ්‍රේණියේ සිට 11ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී දැනට පවතින චක්‍රලේඛ විධිවිධාන විධිමත් කරමින් අතරමැඳි ශ්‍රේණිවලදී පාසල් මාරු...

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී සමන් ජයසිංහ මහතා නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව 2023 වසරේ...

You may have missed