උසස් පෙළ විභාගය

උසස් පෙළ විභාගය සැලසුම් කර ඇති පරිදිම පැවැත්වේ

උසස් පෙළ විභාගය කල් නොදැමෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි. උසස් පෙළ විභාගය කල්දමන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු...

2023(2022) වසරේ උසස් පෙළට පෙනී සිටි සිසුන්ට රුපියල් 25000ක මුල්‍යාධාර

2023 වර්ෂයේ ජනවාරි මස පැවැත් වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම...