ආයෝජකයින්

දූපත් 5ක් බද්දට ගත් ආයෝජකයින්ගෙන් කෝටි 6ක පොල්ලක්

කල්පිටියේ දූපත් පහක් බද්දට ගත් ආයෝජකයන් පස්දෙනකු රුපියල් හය කෝටියකට ආසන්න බදු මුදලක් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි...

ඩොලර් බිලියන 12ක පමණ ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවක්

ඩොලර් බිලියන 12ක පමණ ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සහ ආයෝජකයින් අතර සාකච්ඡා ලබන සතියේ ආරම්භ කිරීමට...

තවත් සංස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරිමට යෝජනා

ආයෝජකයින් සඳහා අවශ්‍ය ඒකාබද්ධ යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාප ස්ථාපිත කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම පිණිස ආයෝජන යටිතල පහසුකම්...